Cilj projekta:

Cilj nam je da mladima sa ometetnošću ukažemo na prednosti dostupnosti informacija o životni veštinama koje želimo da im pružimo, a zatim i da da razvijemo mrežu aktera različitih organizacija i institucija da bismo mladima ometenim u razvoju i njihovim porodicama olakšali svakodnevicu i omogućili im da budu aktivni građani, da imaju uspunjeniji i smisleniji život.

Ovladavanje osnovnim životnim veštinama i stanovanje samostalno uz nadzor i praćenje redovnih životnih aktivnosti ( odlazak u poštu, banku, funkcionalna pismenost itd.) višestruko će poboljšati kvalitet života i dostupnost usluga koje mogu koristiti kao pripadnici marginalizovane grupe.

– Unapređivanje životnih veština i povećanje kompetencija štićenika

– Poboljšavanje kognitivnih sposobnosti, veština komunikacije

– Osposobljavanje za život uz podršku i poboljšanje kvaliteta života

– Olakšavanje svakodnevnog funkcionisanja pojedinca i porodice uz smanjenje troškova života

– Podržavanje mrže organizacija i informativnih servisa koji bi na makoji način olakšali i poboljšali kvalitet života mladih sa posebnim potrebama

– Proširenje usluga u Domu u Veterniku kroz realizaciju zajedničkog projekta

– Praćenje savremenih tokova u razvoju socijalne zaštite kroz podržavanje stanovanja uz podršku

 

Potpisivanje ugovora

 

 

 

Edukacija – aktivnost u realizaciji projekta

 

 

Odlazak u grad

 

 

 

Poseta Elektrovojvodini u svrhu plaćanja računa

 

 

 

 

Mali predah uz osveženje. Samostalno posluživanje i komunikacija sa osobljem